U-Bahn Karlis Eingebungen

A gross oder a klans Gedicht

Mundart Kostproben

A Gedicht zu dichtn,
des is a schene Soch,
denn a Dichter, hot sich gsogt,
i merk, dass i ´wos moch.

So hot er gmant, mei Gedicht,
des is besser ois kans,
denn jeder kaunn ´moi lesn,
a gross oder a klans.