U-Bahn Karlis Eingebungen

Unsinniges Nörgln

Mundart Gesundheit

Du nörglst,
Du nörglst,
Du nörglst dahin,
stott dass Du entdeckst,
an Lebnssinn.

Gaunz anfoch nur
wenns’d merkst,
des Schene,
es bringt a Gfrein,
ois schenstn — Lebnsgewinn.